Národný projekt IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie

Názov projektu:
Národný projekt IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie
Meno aktéra:
CVTI SR
Partneri:

UPJŠ v Košiciach, UMB v Banskej Bystrici, UKF v Nitre, TU v Košiciach, ŽU v Žiline

Ciele projektu:
Rozvoj a podpora kvality vzdelávania (forma, metódy), Zmena/modernizácia/aktualizácia obsahov vzdelávania, Príprava a rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov, Spolupráca medzi rôznymi stupňami vzdelávania, Digitalizácia, Podpora a rozvoj vysokoškolských študentov, Riešenie krízovej situácie počas pandémie Covid 19, Vzdelávacia politika, Sieťovanie
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Človek a spoločnosť, Človek a príroda
Úroveň vzdelávania:
ZŠ, SŠ, VŠ
Forma vzdelávania:
Formálne vzdelávanie (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ), Neformálne vzdelávanie (štruktúrované vzdelávanie realizované mimo formálneho), Akreditované/inak certifikované vzdelávanie
Kľúčové slová:
STEM (veda, technológie, technika a matematika), Kľúčové kompetencie (4K: spolupráca, komunikácia, kritické myslenie, kreativita), Prírodovedné odbory, Inovácie
Región:
celé Slovensko
Lokalita:
základné, stredné a vysoké školy na celom Slovensku
Obdobie realizácie:
v procese realizácie
Kontaktná osoba:
Dušan Šveda
E-mail:
dusan.sveda@upjs.sk
Telefón:

Popis projektu

Cieľom národného projektu je vytvorenie modelu vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním na informatiku a IKT, a to v úzkej spolupráci s IT firmami. Do projektu je zapojených viac ako 500 základných a stredných škôl (viac ako 53 tis. žiakov a viac ako 4000 tis. učiteľov) a 5 verejných vysokých škôl (viac ako 3,5 tis. študentov) Hlavne aktivity projektu: • Inovácia vzdelávania v rámci Školských vzdelávacích programov zameraná na aktualizáciu obsahu, metód a foriem výučby matematiky, informatiky, prírodovedných predmetov a odborných predmetov smerom k dôslednej a zmysluplnej implementácii IKT nástrojov do vzdelávania: o vytvorených viac ako 1000 inovatívnych metodik, ktoré sú zamerané predovšetkým na rozvoj bádateľských kompetencií žiakov ZŠ a SŠ, o vytvorený model špeciálnej triedy so zameraním na informatiku hlavne na gymnáziách, k tomu vytvorené učebnice pre osem nových predmetov pre tieto triedy. o formálne a neformálne vzdelávanie učiteľov, o krúžky, IT tábory, semináre, súťaže a ďalšie mimoškolské činnosti zamerané na motiváciu žiakov ZŠ a SŠ pre štúdium informatiky, IKT, prírodných a technických vied, rozvoj digitálnej gramotnosti, osobnostného rozvoja a komunikačných kompetencií (možnosť získať certifikáty ECDL a ECo-C) • Inovácia študijných programov a predmetov na univerzitách v štyroch oblastiach odborného zamerania – dátová veda (Data Science), internet vecí (IoT), počítačové siete a podnikovo-informačné systémy, a to s ohľadom na potreby praxe v IT sektore pri rešpektovaní kvalifikačných štandardov podľa Národnej sústavy kvalifikácií. K tomu je vybudované kompetenčné centrum na partnerských vysokých školách, ktoré poskytuje vzdelávanie v oblasti IT zručností, slúži ako zdroj inovácií pre vzdelávací proces na Slovensku v oblasti IT a koordinuje obsah a metódy vzdelávania s IT sektorom.