Neformálne vzdelávanie pre potreby trhu práce – tvorba a realizácia programov celoživotného vzdelávania

Názov projektu:
Neformálne vzdelávanie pre potreby trhu práce – tvorba a realizácia programov celoživotného vzdelávania
Meno aktéra:
Občianske združenie Sapiente
Partneri:
Ciele projektu:
Zmena/modernizácia/aktualizácia obsahov vzdelávania, Podpora inklúzie a vzdelávania znevýhodnených občanov
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Človek a svet práce
Úroveň vzdelávania:
CŽV
Forma vzdelávania:
Neformálne vzdelávanie (štruktúrované vzdelávanie realizované mimo formálneho)
Kľúčové slová:
STEM (veda, technológie, technika a matematika), Kľúčové kompetencie (4K: spolupráca, komunikácia, kritické myslenie, kreativita), Globálne a hodnotové vzdelávanie
Región:
Prešovský samosprávny kraj, Košický samosprávny kraj
Lokalita:
Košice, Snina
Obdobie realizácie:
2018, 2019
Kontaktná osoba:
Ing. Zuzana Fedáková
E-mail:
info@sapiente.sk
Telefón:

Popis projektu

Vzdelávací projekt, financovaný z prostriedkov operačného programu Ľudské zdroje, umožnil vytvorenie piatich aktuálnych a moderných vzdelávacích programov a vyškolenie vyše 150 účastníkov v týchto programoch. Jeho cieľom bolo zvýšiť kvalitu a efektívnosť celoživotného vzdelávania v kľúčových kompetenciách v súlade s potrebami regionálneho trhu práce. Vytvorené a vzdelávané vzdelávacie programy: Program A. Riadenie projektov financovaných z externých zdrojov (6 modulov, 70 hod. program) Program B. Rozbehnutie vlastného podnikania (12 modulov, 133 hod. program) Program C. Osobnostné zručnosti pre pracovné prostredie (8 modulov, 112 hod. program) Program D. Finančná, právna a občianska gramotnosť (3 moduly, 77 hod. vzdelávania) Program E. Digitálna gramotnosť (4 moduly, 84 hod.) Cieľovou skupinou vzdelávaní boli zamestnanci firiem, verejnosť a nezamestnaní.

Príbeh spolupráce

Obsah projektu sme navrhli na základe našich skúseností z predošlých vzdelávacích aktivít. Tematické portfólio programov sme chceli zamerať komplexnejšie: od potrebných digitálnych zručností cez požadované mäkké zručnosti až po problematiku občianskej a právnej gramotnosti. Programy sa nám podarilo obsahovo pripraviť vďaka tímu kvalitných metodikov, ktorí vytvorili nielen obsahové rámce programov, ale tiež potrebné didaktické pomôcky a študijné materiály k nim.

Odkaz realizátorov projektu

Vďaka projektu sme vytvorili aktuálne a moderné vzdelávacie programy prepojené s trhom práce. Vzdelávacie programy sú pripravené komplexne a hotové na realizáciu. Ich úprava je možná podľa požiadaviek potenciálnej cieľovej skupiny. Máme záujem tieto programy ďalej realizovať v rôznych inštitucionálnych formách a grantových rámcoch. Vytvorené vzdelávacie programy chceme ponúkať ďalším cieľovými skupinám. Získané skúsenosti a kompetencie chceme zároveň zhodnotiť aj pri realizácii ďalších projektov podobného charakteru. Realizovaním ďalších vzdelávacích aktivít sa zvýši účasť dospelých na celoživotnom vzdelávaní, čím sa výsledky projektu a jeho prínos značne rozšíria.