Prepojenie teórie s praxou – cesta k úspechu

Názov projektu:
Prepojenie teórie s praxou – cesta k úspechu
Meno aktéra:
SOŠ techniky a služieb, Pod Amfiteátrom 7, Levice
Partneri:

Ciele projektu:
Rozvoj a podpora kvality vzdelávania (forma, metódy)
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Človek a hodnoty, Človek a spoločnosť, Človek a svet práce, Človek a príroda, Jazyk a komunikácia, Umenie a kultúra
Úroveň vzdelávania:
Forma vzdelávania:
Neformálne vzdelávanie (štruktúrované vzdelávanie realizované mimo formálneho)
Kľúčové slová:
STEM (veda, technológie, technika a matematika), Kľúčové kompetencie (4K: spolupráca, komunikácia, kritické myslenie, kreativita), Prírodovedné odbory, Spoločenskovedné odbory, Inovácie
Región:
Nitriansky samosprávny kraj
Lokalita:
Levice
Obdobie realizácie:
v procese realizácie
Kontaktná osoba:
Ing. Eva Sleziaková
E-mail:
e.sleziakova@gmail.com
Telefón:
421 366312510

Popis projektu

Hlavným cieľom projektu je podpora zvyšovania kvality vzdelávania v oblasti odborného vzdelávania a prípravy v prepojení na praktické vyučovanie. Typ aktivity: tvorba, inovácia, realizácia vzdelávacích programov zameraných na zvýšenie prírodovednej, matematickej, environmentálnej, jazykovej, IKT gramotnosti vrátane rozvoja podnikateľských zručností a ekonomického myslenia, bude realizovaný prostredníctvom mimoškolskej činnosti, na ktorú sa neuplatňuje vzdelávací poukaz a nie je zaradená vo výchovnom programe školy. Projekt obsahuje aj voliteľnú podaktivitu: pedagogické kluby s výstupmi, a to pre cieľovú skupinu pedagogickí a odborní zamestnanci stredných odborných škôl. Hlavným cieľom voliteľnej podaktivity: pedagogické kluby s výstupmi je rozvoj kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov ako nástroj rozvíjania kompetencií a gramotností žiakov potrebných pre prispôsobenie vzdelávania požiadavkám trhu práce v súlade s podaktivitou pre povinnú cieľovú skupinu žiakov.

Príbeh spolupráce

Nová kvalita odborného vzdelávania a prípravy si vyžaduje široké zapojenie pedagogických a odborných zamestnancov do "života školy". Povinnosťou každého učiteľa je zvyšovať úroveň vzdelávania tak, aby žiak bol v maximálnej miere pripravený na výkon povolania. Kvalitné odborné vzdelávanie je postavené na participácii, zúčastnenia sa čo najvyššieho počtu zamestnancov na mimoškolskej činnosti, na tímovej spolupráci a na budovaní spoločnej vízie školy. Moderná SOŠ je postavená na tímovej spolupráci a nie na práci jednotlivcov. Každý zamestnanec modernej SOŠ disponuje 3 zlatými vetami o edukačnom procese a vzdelávacích službách poskytovaných školou, a teda musí byť súčasťou aktivít školy. Z toho dôvodu vítame záujem našich zamestnancom poskytovať kvalitnú sieť mimoškolskej činnosti našim žiakom, pretože tak napĺňame hlavné myšlienky modelu modernej SOŠ. Náš projekt predstavuje ukážku zavedenia prvkov (faktorov) duálneho systému do vzdelávania: 1. prvok SDV: sieť mimoškolskej činnosti, komunitný život školy 2. prvok SDV: tímová spolupráca, tímová organizačná štruktúra 3. prvok SDV: celoživotné vzdelávanie a rozšírenie kompetenčného profilu absolventa a rozšírenie komptenčného profilu pedagogického zamestnanca, prepojenie ŠkVP s kvalifikáciou a SKKR.

Odkaz realizátorov projektu

---