Rozvoj odborných kompetencií budúcich technikov pre európsky trh práce v rámci programu Erasmus+

Názov projektu:
Rozvoj odborných kompetencií budúcich technikov pre európsky trh práce v rámci programu Erasmus+
Meno aktéra:
SOŠ technická Vráble
Partneri:
Ciele projektu:
Rozvoj a podpora kvality vzdelávania (forma, metódy), Zmena/modernizácia/aktualizácia obsahov vzdelávania, Podpora inklúzie a vzdelávania znevýhodnených občanov, Podpora internacionalizácie a medzinárodnej spolupráce, Príprava a rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Človek a svet práce, praktická príprava - odborný výcvik, teoretické vzdelávanie odborných predmetov
Úroveň vzdelávania:
Forma vzdelávania:
Informálne vzdelávanie (neinštitucionalizované, učenie sa praxou, celoživotný proces)
Kľúčové slová:
STEM (veda, technológie, technika a matematika), Kľúčové kompetencie (4K: spolupráca, komunikácia, kritické myslenie, kreativita), Prírodovedné odbory, Inovácie
Región:
Nitriansky samosprávny kraj
Lokalita:
Česká republika - Armatúry Group, a.s. Dolní Benešov a Elektro Kromeříž a.s.
Obdobie realizácie:
v procese realizácie
Kontaktná osoba:
Mgr. Erika Czaková
E-mail:
erikaczakova@gmail.com
Telefón:
421 908703511

Popis projektu

V snahe modernizovať a skvalitňovať vzdelávací proces realizujeme a zapájame sa do projektov EU. Schválenie a realizácia projektu v roku 2017/2018 nás motivovalo pokračovať v poskytovaní možnosti zúčastniť sa odbornej zahraničnej stáže aj s ďalšími žiakmi. Význam odbornej stáže v modernom prostredí vidíme hlavne v zlepšení východiskovej pozície budúcich absolventov na národnom a európskom trhu práce ako aj v modernizácii a internacionalizácii odborného vzdelávania na našej škole. Prínosom je tiež zvýšenie kvality odborného vzdelávania prípravy, zvýšenie ich samostatnosti a zodpovednosti, ich zmyslu pre iniciatívu, sebadôvery a získanie medzinárodných skúseností na pracovnej stáži v zahraničí v reálnom pracovnom prostredí firiem. Účastníkmi stáže sú žiaci štúdijných odborov mechanik nastavovač, mechanik elektrotechnik a mechanik mechatronik a sprevádzajúci pedagogickí dozor.

Príbeh spolupráce

Realizáciou projektu očakávame rozvoj odborných zručností a kompetencii, zvýšenie kvality vzdelávania implementáciou poznatkov nových CAD/CAM aplikácií v elektrotechnike a strojárstve, aplikácie medzinárodných odborných poznatkov a skúseností do obsahových vzdelávacích štandardov v odborných predmetoch a v odbornom výcviku, zvýšenie motivácie žiakov a pedagógov v ich odbore, schopnosť pracovať v tíme, podpora samostatnosti a zodpovednosti, lepšia uplatniteľnosť na trhu práce.