Rozvoj podnikavosti, finančnej gramotnosti a ekonomického myslenia žiakov a učiteľov na základných a stredných školách

Názov projektu:
Rozvoj podnikavosti, finančnej gramotnosti a ekonomického myslenia žiakov a učiteľov na základných a stredných školách
Meno aktéra:
Junior Achievement Slovensko (JA Slovensko)
Partneri:
Ciele projektu:
Rozvoj a podpora kvality vzdelávania (forma, metódy), Zmena/modernizácia/aktualizácia obsahov vzdelávania, Podpora internacionalizácie a medzinárodnej spolupráce, Príprava a rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Človek a hodnoty, Človek a spoločnosť, Človek a svet práce
Úroveň vzdelávania:
ZŠ, SŠ
Forma vzdelávania:
Formálne vzdelávanie (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ), Akreditované/inak certifikované vzdelávanie
Kľúčové slová:
STEM (veda, technológie, technika a matematika), Kľúčové kompetencie (4K: spolupráca, komunikácia, kritické myslenie, kreativita), Prírodovedné odbory, Spoločenskovedné odbory, Globálne a hodnotové vzdelávanie, Inovácie
Región:
celé Slovensko
Lokalita:
celé Slovensko
Obdobie realizácie:
od 1992
Kontaktná osoba:
Eva Vargová
E-mail:
vargova@jaslovensko.sk
Telefón:
421 903233304

Popis projektu

Junior Achievement Slovensko (JA Slovensko) pomáha učiteľom rozvíjať u žiakov základných a stredných škôl podnikavosť, ekonomické myslenie a finančnú gramotnosť. Mladí ľudia po absolvovaní našich vzdelávacích programov vedia, čo v živote chcú, a ako to dosiahnu. V školskom roku 2019/2020 malo skúsenosť s naším zážitkovým vzdelávaním 26 218 žiakov, 995 učiteľov a 985 škôl. Máme viac ako 388 000 absolventov vzdelávacích programov v ZŠ, SŠ a VŠ za 28 rokov na Slovensku. Do zážitkového vzdelávania zapájame ročne viac ako 900 odborníkov z praxe. Sme súčasťou celosvetovej siete 115 krajín JA Worldwide a súčasťou siete 41 európskych krajín JA Europe. Už 100 rokov po celom svete prinášame skúsenosti v oblasti pracovnej pripravenosti, finančnej gramotnosti a podnikania. Do programov JA sa každoročne zapája viac ako 450 000 dobrovoľníkov a 10 miliónov študentov vo viac ako 100 krajinách. V roku 1992 inicioval Tomáš Baťa príchod tohto moderného spôsobu ekonomického vzdelávania mladých ľudí do Českej a Slovenskej republiky. Osemkrát od roku 2008 nás ocenili ako Modelovú organizáciu. Získali sme prvé miesto v kategórii Vzdelávanie v rámci prestížneho ocenenia Ceny Nadácie Orange 2017. Sme víťazmi Generácie 3.0 za rok 2019. Junior Achievement Worldwide je už druhý rok po sebe 7. najvýznamnejšia mimovládna organizácia vo svete. Budujeme silné partnerstvá s podnikateľským prostredím a podporujeme talent, kreativitu, inovácie. Správnu radu JA Slovensko tvoria významné zahraničné a domáce spoločnosti. V programoch Aplikovaná ekonómia a Podnikanie v cestovnom ruchu si žiaci vyskúšajú prvé reálne podnikanie v študentskej firme. Zručnosti pre zamestnateľnosť a tvorbu vlastného nápadu rozvíjame v programe Zručnosti pre úspech. Etické aspekty podnikania a morálne hodnoty jednotlivca rozvíjame v programe Etika v podnikaní. Finančnú gramotnosť žiakov zvyšujeme vďaka programom Viac ako peniaze a Ja a peniaze, ktoré sú vytvorené v súlade s Národným štandardom finančnej gramotnosti. Najmenších žiakov pripravujeme na svoje budúce povolanie vďaka programu Základy podnikania. Naším poslaním je pomáhať učiteľom rozvíjať u žiakov základných a stredných škôl podnikavosť, ekonomické myslenie a finančnú gramotnosť. Naše vzdelávacie programy podporujú podnikateľské a ekonomické myslenie a ponúkajú preventívne riešenia pre zamestnanosť mládeže.