[wpml_language_selector_widget]

Rozvoj profesijných kompetencií učiteľov, rozvoj kompetencií žiakov potrebných pre 21. storočie a v dobe digitálnej transformácie na základe metodológie DaCoSiDe a v programe Nadácie Slovenskej sporiteľne FinQ

Názov projektu:
Rozvoj profesijných kompetencií učiteľov, rozvoj kompetencií žiakov potrebných pre 21. storočie a v dobe digitálnej transformácie na základe metodológie DaCoSiDe a v programe Nadácie Slovenskej sporiteľne FinQ
Meno aktéra:
EDUAWEN EUROPE a Nadácia Slovenskej sporiteľne
Partneri:

Podporovatelia a partneri programu FinQ :
Asociácia riaditeľov stredných odborných škôl, Asociácia riaditeľov štátnych gymnázií, Digitálna koalícia, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Národná banka Slovenska, Republiková únia zamestnávateľov, Zväz školských asociácií a odborov, Pilotné materské, základné a stredné školy zastúpené vo všetkých krajoch Slovenskej republiky (25 škôl)

Ciele projektu:
Rozvoj a podpora kvality vzdelávania (forma, metódy), Zmena/modernizácia/aktualizácia obsahov vzdelávania, Podpora inklúzie a vzdelávania znevýhodnených občanov, Podpora internacionalizácie a medzinárodnej spolupráce, Podpora rozvoja vedy a výskumu, Príprava a rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov, Spolupráca medzi rôznymi stupňami vzdelávania, Riadenie a manažment škôl, Digitalizácia, Vzdelávacia politika, Sieťovanie, Rozvoj tematického vzdelávania (ITV - integrované tematické vzdelávanie), Rozvojom kompetencií v procese celoživotného vzdelávania na škále A1až C2.
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Človek a hodnoty, Človek a spoločnosť, Človek a svet práce, Človek a príroda, Jazyk a komunikácia, Umenie a kultúra, Zdravie a pohyb, Motivácia, Strategické myslenie, rozvoj sociálnej interakcie a osobnosti
Úroveň vzdelávania:
Predprimárne vzdelávanie, ZŠ, SŠ, CŽV
Forma vzdelávania:
Formálne vzdelávanie (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ), Neformálne vzdelávanie (štruktúrované vzdelávanie realizované mimo formálneho), Informálne vzdelávanie (neinštitucionalizované, učenie sa praxou, celoživotný proces), Akreditované/inak certifikované vzdelávanie
Kľúčové slová:
STEM (veda, technológie, technika a matematika), Umenie, Výskum a vývoj (R&D), Kľúčové kompetencie (4K: spolupráca, komunikácia, kritické myslenie, kreativita), Prírodovedné odbory, Spoločenskovedné odbory, Zdravie a wellbeing, Globálne a hodnotové vzdelávanie, Inovácie
Región:
celé Slovensko
Lokalita:
Bratislava, Rimavská Sobota, Košice, Budimír, Žilina, Dubnica nad Váhom, Trnava, Nitra, Jasenie, Vydrník, Šamorín, Čadca, Michalovce, Kysucké Nové Mesto, Trenčín, Stará Ľubovňa, Očová
Obdobie realizácie:
v procese realizácie
Kontaktná osoba:
Danica Lacová/programová riaditeľka FinQ - lacova.danica@slsp.sk Darina De Jaegher/programová riaditeľka DaCoSiDe - de.jaegher@eduaweneurope.eu Jana Kovaľová/koordinátorka programu FinQ - kovalova.jana@slsp.sk
E-mail:
de.jaegher@eduaweneurope.eu
Telefón:
421 915753903 Jana Kovaľová/koordinátorka programu FinQ - kovalova.jana@slsp.sk,+421/910685784

Popis projektu

V programe FinQ Nadácie Slovenskej sporiteľne sa zaoberáme rozvojom finančnej kultúry žiakov, pričom na jej rozvoj sme využili unikátnu metodológiu DaCoSiDe. Táto metodológia, ktorej vlastníkom je Eduawen Europe, vychádza z rozvoja dispozícií poznania a sociálnej interakcie, ktoré sú kognitívne odstupňované na škále Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky A1 až C2. Keďže rozvoj finančnej kultúry je interdisciplinárny prvok, kurikulárny dokument programu FinQ zahŕňa rozvoj takmer všetkých potrebných dispozícií (kompetencií) pre uplatnenie sa na trhu práce v roku 2030. Program FinQ ďalej pilotuje v 25 školách nové formy a metódy rozvoja týchto kompetencií, ako aj vzdelávací program pre učiteľov a žiakov. Vysokou pridanou hodnotou programu je vytvorenie celého súboru nástrojov diagnostiky, rozvoja a certifikácie týchto kompetencií. Okrem iného metodológia DaCoSiDe je akceptovaná a využívaná v iných kurikulárnych témach niektorými odborovými a zamestnávateľskými asociáciami a organizáciami ako Asociácia riaditeľov štátnych gymnázií, Asociácia riaditeľov stredných odborných škôl, Republiková únia zamestnávateľov, Digitálna koalícia a pod. Z uvedených dôvodov program FinQ spĺňa ako vysoko inovatívny, unikátny a celoslovenský program všetky požiadavky programu OECD Budúcnosť vzdelávania a kompetencií 2030, a preto Nadácia predložila za podpory všetkých zainteresovaných strán kandidatúru programu FinQ ako príklad dobrej praxe na členstvo v expertných skupinách OECD projektu Budúcnosť vzdelávania a kompetencií 2030.

Príbeh spolupráce

Program FinQ nám umožnil pilotne overiť unikátnu metodológiu DaCoSiDe v praxi v kontexte rozvoja finančnej kultúry žiakov. Pre úspešnú implementáciu programu FinQ je potrebná úzka spolupráca škôl, učiteľov, rodičov, asociácií a zväzov, inštitúcií verejnej a štátnej správy, Nadácie Slovenskej sporiteľne a expertov EDUAWEN EUROPE. Táto spolupráca je obohacujúca pre všetkých , najmä vysokou mierou angažovanosti všetkých aktérov v prospech žiaka/dieťaťa, čo je v kontexte slovenského školstva nová skúsenosť. Pilotné overovanie sa začalo v septembri 2020 úvodnou diagnostikou úrovne finančnej kultúry žiakov na škále A1 až B2. Úvodná diagnostika splnila stanovené ciele, určila celkovú východiskovú úroveň žiakov pilotných a kontrolných tried v programe FinQ. Poukázala na niekoľko zaujímavých zistení: 1. Najlepší výsledok dosiahli žiaci prvého stupňa základných škôl a nižšieho stupňa osemročného gymnaziálneho štúdia. 2. Najhorší výsledok dosiahli žiaci v SOŠ bez maturitnej skúšky, pričom v čítaní s porozumením môžeme zaznamenať progres, v matematike a finančnej gramotnosti majú žiaci alarmujúce nedostatky. Výsledky týchto žiakov je potrebné brať s rezervou vzhľadom na nízky počet testovaných žiakov. 3. Najvyrovnanejšie výkony dosiahli žiaci SOŠ s maturitnou skúškou a žiaci gymnázií. 4. Žiaci druhého stupňa základných škôl majú tendenciu stagnovať, a to aj napriek dosiahnutiu relatívne vysokej úrovne kompetencií na prvom stupni. Celkovo výsledky naznačujú, že je potrebné pokračovať v začatých reformných snahách a cielene sa zamerať na podporu žiakov 2. stupňa základných škôl a žiakov SOŠ bez maturitnej skúšky. Tiež je potrebné zvýšiť podporu inklúzie na školách a zabezpečiť rovnaké šance pre všetky deti v školách. Od októbra 2020 sa žiaci začali učiť podľa metodických listov a učebných ciest vytvorených za týmto účelom a podľa výsledku úvodnej diagnostiky. Pri rozvoji finančnej kultúry využívajú nástroje rozvoja FinQ a Moje portfólio FinQ. Rozvoj prebieha na hodinách jazykov, matematiky, informatiky, v dejepise, občianskej náuke a pod. Vo februári 2021 bude realizovaná priebežná diagnostika, ktorej cieľom bude zistiť kam sa žiaci pilotných tried v rámci rozvoja sledovaných kompetencií na škále A1 až B2 posunuli, najmä voči výsledku v úvodnej diagnostike ale aj voči žiakom kontrolných tried. V máji 2021 prebehne záverečná certifikácia a pilotné overovanie bude vyhodnotené vzhľadom na výsledky jeho jednotlivých etáp. Od septembra 2021 bude možné začať s implementáciou programu FinQ do škôl, ktoré majú záujem stať sa školou FinQ a neboli súčasťou pilotného overovania. V pilotných školách bude program implementovaný do všetkých tried a všetkých vyučovacích predmetov.

Odkaz realizátorov projektu

Veľmi by sme sa chceli poďakovať pilotným školám a učiteľom za ich vysokú mieru angažovanosti v programe FinQ. Prvá spätná väzba naznačuje kreatívny prístup všetkých aktérov a spokojných, motivovaných a angažovaných žiakov. Tiež nás teší úzka spolupráca učiteľov pri implementácií programu FinQ, bez ktorej nie je možné byť úspešní. Novinkou je participácia rodičov, ktorí sú v programe aktívnymi členmi rozvoja finančnej kultúry svojich detí, pomáhajú učiteľom v prípade potreby, kladú často viac otázok ako samotní žiaci. Program je vytvorený ako projekt školy, preto je nevyhnutná angažovanosť všetkých aktérov, ktorí školu a proces vzdelávania tvoria. Je obohacujúce sledovať synergiu medzi nimi v prospech detí/žiakov. Tiež nás teší podpora inštitúcií verejnej a štátnej správy (MŠVVaŠ SR, NBS, IBV pri NBS) ako aj Digitálnej koalície, RÚZ a asociácií a zväzov riaditeľov škôl a školských zariadení. IQ + EQ + FinQ = 3Q pre život