Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v SR

Názov projektu:
Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v SR
Meno aktéra:
TREXIMA Bratislava
Partneri:

MPSVR SR, AZZZ SR, RÚZ, APZ, ZMOS, KOZ SR

Ciele projektu:
Rozvoj a podpora kvality vzdelávania (forma, metódy), Zmena/modernizácia/aktualizácia obsahov vzdelávania, Podpora rozvoja vedy a výskumu, Príprava a rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov, Spolupráca medzi rôznymi stupňami vzdelávania, Riadenie a manažment škôl, Digitalizácia, Príprava a rozvoj vysokoškolských zamestnancov (vrátane doktorandov), Podpora a rozvoj vysokoškolských študentov, Financovanie vzdelávania, Vzdelávacia politika, Sieťovanie, Rozvoj tematického vzdelávania (ITV - integrované tematické vzdelávanie)
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Človek a svet práce
Úroveň vzdelávania:
ZŠ, SŠ, VŠ, CŽV
Forma vzdelávania:
Formálne vzdelávanie (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ), Neformálne vzdelávanie (štruktúrované vzdelávanie realizované mimo formálneho), Informálne vzdelávanie (neinštitucionalizované, učenie sa praxou, celoživotný proces), Akreditované/inak certifikované vzdelávanie
Kľúčové slová:
STEM (veda, technológie, technika a matematika), Výskum a vývoj (R&D), Kľúčové kompetencie (4K: spolupráca, komunikácia, kritické myslenie, kreativita), Globálne a hodnotové vzdelávanie, Inovácie
Región:
celé Slovensko
Lokalita:
Realizácia zastrešuje komplexne prostredie zamestnávateľov, ako aj celoživotné vzdelávanie v SR
Obdobie realizácie:
v procese realizácie
Kontaktná osoba:
PaedDr. Lucia Lednárová Dítětová
E-mail:
ditetova@trexima.sk
Telefón:
421 905948662

Popis projektu

Komplexné vyhodnocovanie aktuálnych a budúcich požiadaviek zamestnávateľov na kvalifikovanú pracovnú silu v jednotlivých sektoroch národného hospodárstva podnecuje v rámci SRI riešiť praktické úlohy stratégie zamestnanosti prostredníctvom riadiacich a realizačných štruktúr národného projektu. Štruktúry projektu sa zároveň citlivo menia, inovujú a optimalizujú podľa sektorovej potreby zamestnávateľov na trhu práce, v záujme progresívneho zavádzania inovácií vo všetkých pracovných činnostiach. Funkčná sieť 24 sektorových rád prispieva k efektívnemu plneniu náročných úloh odvetvového a regionálneho charakteru. Vývojové tendencie trhu práce sa modelujú na základe konceptu inovačných procesov v súlade s ich činnosťou zameranou prednostne na novovzniknuté zamestnania na trhu práce, ako aj na inovačné riešenia doteraz vytvorených národných štandardov zamestnaní. Táto platforma umožňuje plnenie národných a medzinárodných záväzkov orgánov štátnej správy v širokospektrálnom meradle, rozvíjanie nástrojov strategického riadenia ľudských zdrojov, partnerstiev medzi podnikmi a vzdelávacími inštitúciami a hodnoverné predvídanie zmien na trhu práce.

Príbeh spolupráce

Uznesením vlády SR č. 665/2014 zo dňa 17. decembra 2014 bola schválená Národná sústava povolaní, ako jeden z pilierov Národnej stratégie zamestnanosti SR. V citovanom uznesení sa stanovuje „doplniť a aktualizovať Národnú sústavu povolaní v súlade s vývojom na trhu práce a v súlade so zákonom o službách zamestnanosti“, čo predstavuje ideové východisko pre národný projekt Sektorovo riadené inovácie (ďalej len „SRI“). Od roku 2011 pôsobia v SR: Aliancia sektorových rád a 24 sektorových rád v štruktúre odvetví ekonomických činností. Aliancia sektorových rád je zriadená Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR v zmysle § 35b Zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti. Jej poslaním je určovanie požiadaviek zamestnávateľov na odborné vedomosti, odborné zručnosti a kompetencie potrebné na vykonávanie pracovných činností na pracovných miestach v jednotlivých odvetviach hospodárstva. Objektivitu horeuvedeného riešenia požiadaviek trhu práce zabezpečujú odborné tímy projektu, medzi ktorými majú dominantné postavenie sektorové rady (taktiež zriadené v zmysle Zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti) zložené zo zástupcov zamestnávateľov a zamestnancov, profesijných a odborných združení, vzdelávacích inštitúcií, orgánov štátnej správy a územnej samosprávy. V sektorových radách v súčasnosti pôsobí takmer 1000 erudovaných expertov.