To dá rozum

Názov projektu:
To dá rozum
Meno aktéra:
MESA10
Partneri:
Ciele projektu:
Rozvoj a podpora kvality vzdelávania (forma, metódy), Zmena/modernizácia/aktualizácia obsahov vzdelávania, Podpora inklúzie a vzdelávania znevýhodnených občanov, Podpora internacionalizácie a medzinárodnej spolupráce, Podpora rozvoja vedy a výskumu, Príprava a rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov, Spolupráca medzi rôznymi stupňami vzdelávania, Riadenie a manažment škôl, Digitalizácia, Príprava a rozvoj vysokoškolských zamestnancov (vrátane doktorandov), Podpora a rozvoj vysokoškolských študentov, Riešenie krízovej situácie počas pandémie Covid 19, Financovanie vzdelávania, Vzdelávacia politika, Sieťovanie, Rozvoj tematického vzdelávania (ITV - integrované tematické vzdelávanie)
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Úroveň vzdelávania:
Predprimárne vzdelávanie, ZŠ, SŠ, VŠ, CŽV
Forma vzdelávania:
Formálne vzdelávanie (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ), Neformálne vzdelávanie (štruktúrované vzdelávanie realizované mimo formálneho), Informálne vzdelávanie (neinštitucionalizované, učenie sa praxou, celoživotný proces), Akreditované/inak certifikované vzdelávanie
Kľúčové slová:
STEM (veda, technológie, technika a matematika), Umenie, Výskum a vývoj (R&D), Kľúčové kompetencie (4K: spolupráca, komunikácia, kritické myslenie, kreativita), Prírodovedné odbory, Spoločenskovedné odbory, Zdravie a wellbeing, Globálne a hodnotové vzdelávanie, Inovácie
Región:
celé Slovensko
Lokalita:
Bratislava
Obdobie realizácie:
2016, 2017, 2018, 2019, 2020
Kontaktná osoba:
E-mail:
info@todarozum.sk
Telefón:

Popis projektu

Kvalita slovenského školstva v medzinárodnom porovnaní upadá. Svedčia o tom zhoršujúce sa výsledky našich žiakov v medzinárodnom meraní OECD PISA a výsledky dospelých (teda absolventov našich škôl) v meraní PIAAC. V prestížnom Šanghajskom rebríčku top 500 univerzít sa dlhodobo neumiestňuje žiadna zo slovenských vysokých škôl, čo odzrkadľuje najmä nízku kvalitu vysokoškolskej vedy. Zároveň, slovenské deti patria, podľa prieskumov PISA, medzi najnešťastnejšie spomedzi detí zo 63 hodnotených krajín na svete. Pravdepodobne k tomu prispieva aj zlá atmosféra na školách. Cieľom projektu To dá rozum bolo a je tieto trendy zvrátiť v stredno- až dlhodobom horizonte. Prvým krokom k tejto zmene je návrh vízie vzdelávania na Slovensku. Vízia obsahuje ideálny stav, ku ktorému by sme sa chceli priblížiť a poskytne nám prizmu, cez ktorú budeme vyhodnocovať, čo sú problémy nášho školstva a čo sú ich riešenia. Druhým krokom bola analýza slabých stránok slovenského školstva. Následne sme sformulovali zmeny potrebné vo verejnej politike v oblasti školstva, ktoré povedú k želateľným výsledkom. Tieto zmeny sa budeme snažiť dostať do povedomia odbornej, politickej i širšej verejnosti, a postupne ich aplikovať do legislatívnej a metodickej praxe. Projekt To dá rozum má viacero charakteristík, vďaka ktorým, na Slovensku unikátnym spôsobom, pristupuje k zmene systému vzdelávania: Našou ambíciou bolo navrhnúť vnútorne zosúladenú zmenu celého vzdelávacieho systému – od predškolského vzdelávania, cez základné a stredné školy, vysoké školy, až po celoživotné vzdelávanie – a nielen niektorej jeho časti. Toto je veľmi dôležité, keďže doterajší spôsob reformovania izolovaných častí školstva spôsobil, že prepojenosť jednotlivých stupňov vzdelávania a typov škôl je nízka, vzdelávanie je nekonzistentné, čím trpí jeho kvalita. Obrazne povedané, je to akoby každú stenu domu staval iný stavbár – jeden by použil slamu, iný panel a ďalší zas nepálenú hlinu. Dom by tak len s ťažkosťami slúžil svojím obyvateľom. Okrem toho, tým že smr sa zaoberali aj predškolskou výchovou, si dávame záležať na budovaní solídnych základov. Nemá totiž zmysel snažiť sa o krásnu a kvalitnú strechu na dome, ktorého základy sú vetché. Zároveň by návrh ucelenej zmeny systému mal viesť k tomu, že inovatívne a moderné vzdelávanie nebude výsadou ostrovov pozitívnej deviácie, ale bude systémovou črtou. Ucelenosť zmeny je podporená aj tým, že zmenu nestaviame na oprave súčasného systému, tak ako všetky doterajšie reformné snahy. Sme presvedčení, že je potrebné vzdelávanie zadefinovať úplne nanovo, aby vedelo odpovedať nielen na výzvy budúcnosti (starnutie populácie, robotizácia výroby, imigrácia, ekonomika, ktorá sa mení rýchlym tempom a s ňou aj požiadavky trhu práce), ale aj na potreby súčasnosti. Z tohto dôvodu sme najprv, vo forme vízie, identifikovali ideálny stav, ako by mal vzdelávací systém v roku 2040 vyzerať. Tento cieľový stav nám umožnil nastaviť optiku, cez ktorú identifikujeme, čo sú problémy v našom školstve a čo sú ich riešenia.