Tvorba verejnej stratégie vzdelávania a prípravy pracovnej sily pre potreby IT sektora v regióne Košického kraja

Názov projektu:
Tvorba verejnej stratégie vzdelávania a prípravy pracovnej sily pre potreby IT sektora v regióne Košického kraja
Meno aktéra:
Občianske združenie Sapiente
Partneri:

Košice IT Valley, Syntax Systems Slovakia, s.r.o., SOŠ technická Michalovce. ELCT, s.r.o., Súkromné gymnázium Katkin park II, SOŠ informačných technológií Košice – ELCT, s.r.o., Súkromná SOŠ, Dneperská 1, Košice (Košická akadémia softvérového vývoja)

Ciele projektu:
Rozvoj a podpora kvality vzdelávania (forma, metódy), Zmena/modernizácia/aktualizácia obsahov vzdelávania, Príprava a rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov, Spolupráca medzi rôznymi stupňami vzdelávania, Riadenie a manažment škôl, Digitalizácia, Vzdelávacia politika, Sieťovanie
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Človek a svet práce, Digitálne technológie
Úroveň vzdelávania:
ZŠ, SŠ, VŠ, CŽV
Forma vzdelávania:
Formálne vzdelávanie (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ), Neformálne vzdelávanie (štruktúrované vzdelávanie realizované mimo formálneho), Informálne vzdelávanie (neinštitucionalizované, učenie sa praxou, celoživotný proces), Akreditované/inak certifikované vzdelávanie
Kľúčové slová:
STEM (veda, technológie, technika a matematika), Kľúčové kompetencie (4K: spolupráca, komunikácia, kritické myslenie, kreativita), Inovácie
Región:
Košický samosprávny kraj
Lokalita:
Košice
Obdobie realizácie:
2018, 2019, 2020, v procese realizácie
Kontaktná osoba:
Ing. Zuzana Fedáková
E-mail:
info@sapiente.sk
Telefón:

Popis projektu

Projekt si kladie za cieľ podporiť zefektívnenie verejnej správy vytvorením strategického materiálu, ktorý smeruje k riešeniu problematiky absentujúceho komplexného strategického prístupu inštitúcií verejného sektora pre zabezpečenie kvalifikovanej pracovnej sily pre potreby zamestnávateľov IT sektora v regióne Košického kraja. Projekt prepája kľúčových hráčov participujúcich v oblasti celoživotného IT vzdelávania v regióne. Bez synergie všetkých zainteresovaných hráčov sa potenciál, ktorý má IT v Košickom kraji, nenaplní a môže viesť k jeho strate, pretože nebude mať kvalitne pripravené ľudské zdroje. Okrem samotného strategického dokumentu pripravujeme aj spomenuté implementačné opatrenia. Budú to konkrétne návody pre realizáciu aktivít smerom k napĺňaniu stratégie. Súčasťou projektu je komunikačná kampaň TyPlusIT.

Príbeh spolupráce

Podnetom pre prípravu projektu boli naše dlhodobé skúsenosti z oblasti celoživotného vzdelávania v IT a spolupráca s IT firmami v Košiciach ako aj so základnými a strednými školami v regióne. Identifikovali sme riziko, že aj napriek 10 rokom IT sektora v Košiciach nefunguje v regióne strategický prístup k tomu, ako by mohlo vzdelávanie (formálne aj ďalšie) sústavne a nepretržite pripravovať dostatočne kvalifikovaných mladých ľudí - potenciálnych zamestnancov pre regionálne IT firmy. Počas riešenia projektu sme nadviazali spoluprácu a komunikáciu nielen so sektorom vzdelávania a zamestnávateľov, ale aj so sektorom verejnej správy (Košický samosprávny kraj). Podarilo sa nám vytvoriť projektový tím zložený z expertov zo všetkých dotknutých sektorov a vďaka ich tvorivej práci a zapojeniu budeme schopní prezentovať pripravenú stratégiu. V započatej práci sme pripravení pokračovať aj po ukončení projektu v snahe implementovať (aspoň čiastkovo) niektoré jej aspekty.

Odkaz realizátorov projektu

Cesta spájania a budovania efektívneho ekosystému je odpoveďou, ako čeliť novým technologickým a IT výzvam. Technológie, vrátane nich aj informačné, prenikajú a budú čoraz viac prenikať do každej oblasti ľudského pôsobenia a dochádza k vysokej miere ich prepojenia s ostatnými priemyselnými odvetviami, ale aj so spoločnosťou ako takou. Trendy v IKT nereflektujú len možné budúce smerovanie tejto časti priemyslu, ale aj spoločnosti ako takej. Potenciál nastávajúcej digitalizácie je obrovský, nielen pre náš región Košického kraja. Väčšinu spoločností vo výrobnej, obchodnej sfére, služieb čaká digitalizácia firemných procesov. Skôr, či neskôr, budú ňou musieť prejsť aj ďalšie inštitúcie a samozrejme, aj verejná správa. Tento trend je nezvratný. Práve digitalizácia ekonomiky nášho regiónu by mohla byť v budúcnosti nástrojom udržania jeho hospodárskej konkurencieschopnosti a rastu. To sa nedá zabezpečiť bez ľudských zdrojov, ktoré budú disponovať digitálnymi a IT kompetenciami. Expanzia smerom k „všadeprítomnosti“ IT bude mať zásadný dopad na dynamiku a štruktúru trhu práce. Budú vznikať nové profesie a povolania, iné budú vďaka automatizácii a technologizácii zanikať. Zamestnávatelia budú vyžadovať od svojich IT zamestnancov schopnosť integrovať viac rolí a profesií pri výkone svojho povolania. Nástup nových populačných generácií si bude vyžadovať zmenu prístupov vo vzdelávaní. Chceme podporiť zmenu systému vzdelávania na školách so zameraním na rozvoj zručností žiakov a ich kritického myslenia s cieľom lepšie ich nasmerovať na IT odvetvie. Problémom na trhu práce nie je nedostatok pracovných príležitostí, ale nedostatočné prepojenie vzdelávania s potrebami trhu. Vzdelávanie musí byť flexibilnejšie, proaktívne, s aktívnym zapojením zamestnávateľov do praktického vyučovania tak, aby sme čo najlepšie prepojili potreby trhu práce a dopyt na regionálnej úrovni. Verejná správa musí vnímať a pracovať s technologickými trendami, aby dokázala efektívne a účelne plniť svoje ciele. Košický kraj potrebuje nevyhnutne komplexnú a koherentnú stratégiu pre IKT vzdelávanie. Samotná stratégia nebude stačiť a akokoľvek dobre mienené opatrenia, či verejného alebo súkromného sektora, sa minú účinkom, ak ostanú izolované. Bez inštitucionalizácie verejno-súkromných partnerstiev a ich viac-zdrojového financovania z verejných a súkromných zdrojov, bez vytvorenia regionálnych fondov zameraných na vytváranie priaznivého prostredia pre rast regionálnych ekonomík a bez synergie všetkých zainteresovaných hráčov sa potenciál, ktorý v sebe má IT sektor v Košickom kraji nenaplní a môže viesť k jeho strate, pretože nebude mať kvalitne pripravené ľudské zdroje.