Vnímajkovia, ktorí pomáhajú vnímať a prijímať odlišnosti

Názov projektu:
Vnímajkovia, ktorí pomáhajú vnímať a prijímať odlišnosti
Meno aktéra:
V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže
Partneri:
Ciele projektu:
Rozvoj a podpora kvality vzdelávania (forma, metódy), Podpora inklúzie a vzdelávania znevýhodnených občanov, prepájanie školského a rodinného prostredia
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Človek a hodnoty, Človek a spoločnosť, Človek a svet práce, Človek a príroda, Jazyk a komunikácia, Umenie a kultúra, Zdravie a pohyb, Pri plánovaní jednotlivých aktivít boli obsahy vyberané zo Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách (2016). Aktivity sa neviažu výlučne na jednu vzdelávaciu oblasť. Vybrané ciele sú vzájomne prestupné, proporčne vyvážené, navzájom sa prelínajú a dopĺňajú vo vzdelávacích oblastiach: Jazyk a komunikácia, Matematika a práca s informáciami, Človek a príroda, Človek a spoločnosť Človek a svet práce, Umenie a kultúra, Zdravie a pohyb.
Úroveň vzdelávania:
Predprimárne vzdelávanie, pomáhajúce profesie
Forma vzdelávania:
Formálne vzdelávanie (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ), Neformálne vzdelávanie (štruktúrované vzdelávanie realizované mimo formálneho), možnosť realizovať v rámci pomáhajúcich profesií
Kľúčové slová:
Inovácie, vnímavosť, inklúzia, odlišnosť, emocionálne a sociálne kompetencie
Región:
Žilinský samosprávny kraj, možnosť realizovať v rôznych krajoch
Lokalita:
Orava
Obdobie realizácie:
2020, v procese realizácie, možnosť realizácie v rôznych obdobiach
Kontaktná osoba:
Mgr. Ľubica Matušáková
E-mail:
prilezitost@ozviac.sk
Telefón:
421 907694004

Popis projektu

Vnímajkovia, ktorí pomáhajú vnímať a prijímať odlišnosti, reagujú na jednu z najčastejšie skloňovaných tém v našom školskom prostredí a tou je inklúzia. Do prostredia detských kolektívov a materských škôl ju však prinášajú celkom novým zážitkovým spôsobom – cez rozprávku a hru. Hlavným cieľom Vnímajkov je priniesť pedagógom a pomáhajúcim profesionálom pracujúcim s detskými klientmi novú metódu na podporu vytvárania inkluzívneho prostredia. Inovácia má zároveň slúžiť aj ako preventívna a podporná metóda pri budovaní emocionálnych, sociálnych a kontaktných zručností detí a zároveň pri komplexnom rozvoji osobnosti dieťaťa. Cez Vnímajkov dokážu učitelia a pomáhajúci profesionáli podporiť priateľské prostredie v detských kolektívoch. Na jednej strane budú poznať spôsob, ako budovať atmosféru prijatia pre znevýhodnené deti, na druhej strane môžu viesť zdravé deti k vnímaniu odlišnosti ako prirodzenej súčasti života. Dokážu rozvíjať sociálne a emocionálne zručnosti detí, podporiť budovanie vnímavosti a odstraňovať resp. predchádzať vytváraniu predsudkov v detskom veku, kedy sa osobnosť dieťaťa ešte len formuje. Prostredníctvom detí sa témy Vnímajkov dokážu prirodzene šíriť aj priamo do rodinného prostredia. V spolupráci škola – rodina dokážu mať Vnímajkovia na deti väčší pozitívny dopad. Vnímajkov tvorí 5 postavičiek: 4 predstavujú hendikep, s ktorým sa deti môžu najčastejšie v spoločnosti stretnúť a 1 predstavuje intaktné dieťa. Cieľom každého Vnímajka je priniesť iné témy: – Tmejka – nevidiace dievčatko predstavuje dieťa so zmyslovým hendikepom, – Chcejko – chudobný chlapec predstavuje dieťa so sociálnym hendikepom, – Boľko – chlapec s barličkou predstavuje dieťa s telesným hendikepom, – Inka – dievčatko s inou farbou pleti predstavuje dieťa s etnickým hendikepom – Rómka, – Veselka – zdravé dievčatko predstavuje intaktné dieťa. Dôležitou osobitosťou Vnímajkov je to, že nemajú ústa, pretože práve ústa prezrádzajú emóciu. Vnímajkovia chcú prenechať priestor na vyjadrenie emócií a pocitov, ktoré zažívajú v rôznych situáciách deťom.Tie sa s Vnímajkami môžu identifikovať a vyjadriť cez nich aj svoje vlastné emócie. Pri správnom využití môžu viesť k tomu, aby inklúzia neostala iba slovom, ale stávala sa prirodzenou realitou.

Príbeh spolupráce

Vzdelávanie s Vnímajkami prebehlo doteraz v 5 MŠ na Orave, kde sa s nimi stretlo viac ako 200 detí. Pedagógovia počas tohto času dlhodobo pracovali s deťmi vo svojich triedach a používali pri tom metodické materiály - hračky, rozprávky, maľovanky a pracovné listy. Na konci vzdelávania zhodnotili tento proces vzdelávania učitelia aj rodičia zapojených detí. Hodnotenie pedagógov, ktorí pracovali vo svojich triedach s Vnímajkami: - 9 z 10 pedagógov uviedlo, že sa naplnili ich očakávania s inováciou, - 9 z 10 pedagógov úplne súhlasilo s tvrdením, že ich žiaci sa vďaka inovácii posunuli v téme vnímania a prijímania odlišností, - 1 z 10 skôr súhlasil s tvrdením, že ich žiaci sa vďaka inovácii posunuli v téme vnímania a prijímania odlišností, - 10 z 10 pedagógov by odporučilo inováciu ďalším MŠ. Hodnotenie rodičov zapojených žiakov: - 93% rodičov uviedlo, že ich dieťa doma hovorilo o Vnímajkoch, - 7% rodičov uviedlo, že ich dieťa doma nehovorilo o Vnímajkoch, - 87,7% rodičov vedelo pomenovať konkrétne reakcie detí na Vnímajkov, - 66,6 % rodičov si všimlo pozitívne zmeny v správaní dieťaťa, ktoré vedeli aj konkrétne pomenovať. Metodické materiály k Vnímajkom tvoria: - kufrík s 5 postavičkami Vnímajkov, - komplexná metodika pre MŠ, - maľovanky a pracovné listy, - kniha Vnímajkovia - hrejivé rozprávky, - CD s detskými pesničkami Vnímajkovia - veselý svet, - vnímajkovské tričká pre pedagógov. Vnímajkovia boli tiež zaradení ako inovácia vo vzdelávaní v rámci Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. Viac o inovácii sa dozviete tu: https://vudpap.sk/vnimajkovia-podpora-inkluzivneho-pristupu-v-praxi/?fbclid=IwAR3u5OXAzEmhubSDavmhNiaus-4busbcPKWSWy59otrawI25cv87k27W93c

Odkaz realizátorov projektu

V prípade záujmu o Vnímajkov vo vašej praxi nás neváhajte kontaktovať na info@vnimajkovia.sk