Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ s MŠ Štefana Moysesa

Názov projektu:
Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ s MŠ Štefana Moysesa
Meno aktéra:
ZŠ s MŠ Štefana Moysesa Banská Bystrica
Partneri:
Ciele projektu:
Rozvoj a podpora kvality vzdelávania (forma, metódy), Príprava a rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov, Financovanie vzdelávania
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Človek a príroda, Jazyk a komunikácia, Umenie a kultúra, matematika a práca s informáciami
Úroveň vzdelávania:
Forma vzdelávania:
Formálne vzdelávanie (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ)
Kľúčové slová:
STEM (veda, technológie, technika a matematika), Prírodovedné odbory
Región:
Banskobystrický samosprávny kraj
Lokalita:
Banská Bystrica
Obdobie realizácie:
2019, v procese realizácie
Kontaktná osoba:
Mgr. Miroslava Murgašová
E-mail:
zsmoyses@gmail.com
Telefón:
421 484153460

Popis projektu

Cieľom projektu je zvyšovanie čitateľskej, prírodovednej, matematickej, finančnej gramotnosti. V rámci projektu sme pridali extrahodiny prírodovedy a matematiky, zvýšili sme ponuku krúžkov pre žiakov, zakúpili pomôcky. Učitelia sa zúčastňujú školení a pravidelne sa stretávajú v pedagogických kluboch, kde si vymieňajú skúsenosti a nápady.